A természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

Forrás: Revákné Markóczi Ibolya – Máth János írása


A 21. század elején a magyar természettudományos oktatás egyik megoldatlan gondja a problémamegoldás és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának nem megfelelő színvonala. A nemzetközi felmérések tanúsága szerint a magyar diákok megszerzett ismeretei, és azok teljesítményképes tudás formájában történő megjelenése között meglehetősen nagy szakadék mutatkozik. Különösen a középiskolás korosztály problémás e téren. Az 1995-ös TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) felmérésben 18 éves tanulóink a természettudományos ismeretek alkalmazása terén 21 ország közül a 18. helyen végeztek. Ezzel összhangban – egy 1999-es hazai attitűdvizsgálat szerint, melyet általános és középiskolás tanulók reprezentatív mintáját (1351 tanuló) jelentő csoporttal végeztek – a természettudományos tárgyak népszerűsége a középiskolában csökkent. A fizika kettő, a biológia három, a kémia öt szinttel került alacsonyabb helyre a tantárgyak kedveltségét mutató hálóban (Takács 2001). A helyzet azóta sem javult, miközben a világban egyre nagyobb hangsúlyt kap korunk embereszménye, a rohanó élethez rugalmasan alkalmazkodó, kommunikatív, a problémákat felismerni és megoldani képes, gyors döntéskészséggel rendelkező személyiség.

Az iskola fontos feladata tehát, hogy a tanulókat felkészítse az életre,

az ismeretek megszerzésén túl alakítsa ki azokat a személyiségjegyeket, amelyek képessé teszik őket az életben való helytállásra, a problémák megoldására.


A problémamegoldás olyan helyzetnek tekinthető, ahol a cél elérésének útja ismeretlen. Stratégiai szempontból olyan folyamat, melynek során egy kiindulási állapotból (a probléma felismerése, megfogalmazása) egy meghatározott célállapotba (megoldás) kell eljutnunk.

A megoldáshoz vezető út legtöbbször ismeretlen, akadályokkal teli lépéseket tartalmaz, ami próbálgatások sorát indukálja, míg végül következetesen vagy egy véletlen felismerés révén rájövünk a megoldásra (belátás).
Főoldal